Az eeebid.com Inc. és leányvállalatai:
Általános Szerződési Feltételek

I. Értelmező rendelkezések:
1. Szervező:
Az online esemény Szervezője az a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki ajánlatot kér, illetve a Szolgáltató által nyújtott Tenderszervezés szolgáltatást igénybe veszi.
2. Résztvevő:
Résztvevő az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, akit a Szervező regisztrált és az adott online eseményre ajánlat tétel céljából meghívott.
3. Vendég:
Vendég az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, akit az adott online eseményre - annak nyomon követése céljából - a Szervező meghívott, de ajánlattételi joggal nem rendelkezik.
4. Szolgáltató:
Az eeebid.com Inc. és hivatalos leányvállalatai, azaz az eeebid KFT., S.C. eeebid SRL és az eeebid.com Inc o.s.
5. Felhasználók:
A Szervező, a Résztvevők és a Vendégek együttes csoportja.
6. Felek:
A Szervező, a Résztvevők, a Vendégek és az eeebid.com Inc. és hivatalos leányvállalatai együttes csoportja.
7. Online esemény:
A Szolgáltató által biztosított online felületen (www.eeebid.com) szervezett ajánlatkérés, beszerzési aukció (árlejtés) és eladási aukció (árverés).
II. A szerződés létrejötte
1. A Szolgáltató az online eseményt és az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat a közte és a Szervező között létrejött külön megállapodás alapján, jelen ÁSZF-fel összhangban biztosítja. A szolgáltatás díjazási feltételeit és mértékét a Szolgáltató és a Szervező között fennálló szerződés határozza meg.
2. A Felek között szerződéses viszony jelen ÁSZF alapján az online tenderező/aukciós rendszerbe történő első belépéssel, az ÁSZF egyidejű elfogadásával jön létre. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a www.eeebid.com weboldalra történő minden egyes belépéskor a Szolgáltatások Részletes Szabályzatának megismerése saját felelősségük.
3. A Felhasználók kijelentik, hogy a Szolgáltató által a rögzített dokumentumokat, a pályázathoz kapcsolt információkat megismerték és elfogadták.
III. A Felek jogai és kötelezettségei
1. Az eeebid.com Inc. és hivatalos leányvállalatai kizárólagosan a Szervező és a Résztvevők közötti közvetítői szerepet vállal szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Szolgáltató hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem vállal semminemű felelősséget a Szervező és a Résztvevők közti üzletkötés kapcsán felmerülő jogvitákért, azokat a Szervező és a Résztvevők egymás közt rendezik.
2. A nem természetes személy Résztvevő nevében eljáró kijelenti, hogy az ajánlattétel körében a nem természetes személy Résztvevő képviseletére jogosult.
3. Minden ajánlat, amelyet a www.eeebid.com oldalain keresztül a Résztvevők tesznek, további megerősítés nélkül (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 211. § szerinti) hivatalos ajánlatnak minősül, ahhoz a Szervező által a kiírásban meghatározott ideig, ilyen kikötés hiányában, 30 napig kötve marad.
4. A Résztvevők elfogadják, hogy az ajánlatkérést kiíró Szervező egyik Résztvevővel sem köteles szerződést kötni, illetve szerződéskötés esetén sem köteles az ajánlatkérés során legmegfelelőbb ajánlatot tevő Résztvevőt választani.
5. A Felek elfogadják, hogy a Szervező az online esemény kezdete előtt jogosult az ajánlatkérésre vonatkozó kiírás módosítására. A Résztvevők (a Vendégek és a Szolgáltató) értesítése az ilyen módosításokról a Szervező kötelessége és felelőssége.
6. A Felek az ajánlatkérés során birtokukba jutott adatokat és információkat, mint üzleti titkot kötelesek bizalmasan kezelni, azt harmadik személy tudomására nem hozhatják. Saját ajánlati értékeik ez alól kivételt képeznek.
7. A Szolgáltató kijelenti, hogy minden az www.eeebid.com a oldalain tárolt adatot bizalmasan, kezel.
8. A Felhasználók az online tenderező rendszer szolgáltatását kizárólag jogszerű célokra használhatják.
9. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy az elektronikus piactérre történő belépéshez szükséges regisztráció során az azonosításukhoz szükséges adataik bekerülnek a piacteret működtető Szolgáltató Szállítói (Résztvevői) Adatbázisába.
10. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a tenderező rendszert saját kockázatukra használják, az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat saját felelősségükre veszik igénybe.
11. A Felhasználók elfogadják, hogy semmilyen programinformáció vagy kód, amelyet az www.eeebid.com weboldal használatával kapcsolatosan tudomásukra jut, nem menthető el a böngészőben, nem terjeszthető vagy adható el az eeebid.com Inc. vagy hivatalos leányvállalatai írásos beleegyezése nélkül.
12. Az internet, helyi hálózati elemek, internetes böngésző és/vagy számítógépes infrastruktúra működési zavaraiból fakadó fennakadásokért és esetleges károkért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.
13. Jelen ÁSZF és a Szolgáltatások Részletes Szabályzata bármely pontjának megsértéséből származó kárért a feltételeket megsértő Fél teljes körű kártérítéssel felel a kárvallott részére.
IV. Biztonsági előírások
1. A Felek elfogadják, hogy illetéktelen harmadik személyek által a számítógép rendszerükbe történő behatolásról (hacker, cracker), annak kísérletéről, az arról való tudomásszerzést követően azonnal értesítik a Szolgáltatót. A hacker által történő behatolással kapcsolatban keletkezett károkat vis majorként minden fél maga köteles viselni.
2. A Felhasználók nem kapcsolhatnak a rendszerhez semmilyen, a rendszer integritását vagy rendeltetésszerű működését veszélyeztető programot, vagy eszközt. Amennyiben a tenderező rendszerbe betöltésre átadott vagy betöltött anyagok fertőzöttek, sérültek és közvetett vagy közvetlen formában veszélyeztetik a rendszerek működését, a Szolgáltató jogosult megsemmisíteni azokat.
V. Jogviták rendezése
1. A vonatkozó magyar törvények érvényesek minden jogi vitára az eeebid Kft. és a magyar Szervezők illetve a Résztvevők között.
2. A Szolgáltató V./1. pontba nem tartozó Felhasználójára US törvények vonatkoznak minden jogi vita esetén. Az ilyen jogviták eldöntésére kizárólagosan illetékes bíróság a Doveri Kerületi Bíróság, Delaware állam, USA.
Amennyiben bármilyen kérdése van a Szabályzattal kapcsolatosan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Szolgáltató valamely Közép-Kelet-európai irodájával:
Magyarország
eeebid KFT. képviselő: Gabriela Aust, ügyvezető, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 23., telefon: 06-1-373-0552 fax: 06-1-700-4584, email:eeebid@eeebid.hu , Adószám: 12555992-2-41
Románia
SC eeebid SRL , képviselő: Ciprian Dabija, megbízott ügyvezető, székhely: 500007 Brasov, Bdul Eroilor nr. 3A. telefon: +40-268-543489, fax:+40-368-818974, email: office@eeebid.ro , Adószám: R13295779
Csehország
eeebid.com Inc. o.s. képviselő: Pavel Marik, ügyvezető, székhely: 130 00 Prague 3, str. Slavikova 14. telefon / fax: +420-222-727-320, Adószám: 003-270 92 283